1.               Taraflar


Bu sözleşme Akdeniz Üniversitesi Teknokenti Arge3 Binası Antalya Kurumlar VD, No : 3680267913 adresindeki  ERS Yazılım Internet Turizm San T.A.Ş (“ERS” olarak  anılacaktır) ile bu sözleşmeyi kabul eden

İşletme Adı      : ......

Resmi Ünvanı  : ......


 

Adres               : ......

Telephone        : ......
E-Mail             : ......

Vergi Daire/No : ......                                     

“İşletme” (olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

2.               Sözleşme Konusu


ERS’ye ait www.biletantalya.com, www.antalyadaily.com adreslerinde işletmeyi tanıtan ve işletme ürünlerinin satıldığı bir platform yaratacaktır. İş bu sözleşme adı geçen hizmetin  ifasında karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirler.


 

3.               Hizmet Alımı, Fiyatlandırma ve Ödeme Koşulları


İşletme verdiği hizmetlerin satış bedelini ve müsaitliğini bu sözleşmede Ek1 “Fiyat tarifesi ve internet üzerinde önerilen fiyatlar” metni ile belirlemiştir. Gerektiğinde internet üzerinde kendisine verilen yönetici panelinden de gerekli düzeltmeleri yapar.

ERS internetten ve telefondan gelen çağrılara cevap vererek işletmeyi ve hizmetlerini en iyi şekilde tanıtır,  satışını yapar ve aldığı rezervasyonları işletmeye online ve mail olarak gönderir.

İşletme, tahsilatı ERS tarafından online olarak yapılan misafirlere ERS adına hizmet verir ve günlük olarak faturalandırarak ERS’nin cari hesabına kaydeder.

ERS yerinde ödeme şeklinde rezervasyon aldıysa işletme tahsilatın tamamını yerinde yapar ve ERS nin payını fatura karşılığında öder.

Madde 3.3 ve madde 3.4 misafir kayıtlarını kontrol ve doğrulama sistemi web tabanlı olarak ERS tarafından işletmeye sağlanır.

Taraflar ödemeleri en geç fatura kesim tarihini takiben ... ( ....) gün içerisinde yapar.

ERS, İşletme’ ye iş bu sözleşme ile herhangi bir kişi sayısı ve/veya ciro garantisi taahhüdünde bulunmamaktadır.

İş bu sözleşmeye konu olan hizmetin KDV dâhil fiyatları ve detayları aşağıdaki gibidir.
 

4.               Bilgilerin Doğruluğu ve Sorumluluğu


İşletme, hizmete ait bilgilerin içeriğinden, doğruluğundan, yasalara ve ahlaki kurallara uygunluğundan, bu bilgilerin yanlışlığından doğacak her türlü ceza işlem ve tazminattan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

ERS’ın Tesis’in sunduğu hiç bir ürünün, hizmetin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların satışının/internet üzerinden satışının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmamaktadır.
 

5.                Hak ve Yükümlülükler


İşletme, Müşterilere sunduğu hizmet kapsamı ile ilgili yetkili bulunduğunu, bu kapsamda yasal olarak sahip olması gereken tüm izin ve ruhsatlara sahip olduğunu ve hizmet süresince de bu izin ve ruhsatlara sahip olmaya devam edeceğini kabul ve taahhüt eder.

İşletme tarafından Müşteri’ye sunulan hizmetlerden ve bunlardan doğabilecek problem ve şikâyetlerden İşletme kendisi sorumludur.

İşletme’nin sözleşme koşullarına yahut yürürlükteki mevzuata aykırı eylemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü Müşteri ve üçüncü kişi talepleri ile tüm ilgili zararlar, yasal, idari ve cezai yaptırımlar ilk talepte ödenmek üzere İşletme’ye rücu edilecektir.

İşletme satışa açık olarak belirlediği bir hizmetin yerine getirilmesinden kendisi sorumludur.
 

6.               Bilgilerin Paylaşımı


İşletme ERS’ye hizmet ile ilgili verdiği tanıtım ve fiyat ile ilgili bilgilerin tanıtım ve satış amacıyla kullanılması konusunda ERS’ı tam yetkili kılar.

ERS bu bilgileri tüm pazarlar için yazılı ve görsel medyada, webde, mobil dünyada ve sosyal medyada paylaşabilir; diğer dillere tercüme edebilir, iş ortakları ve diğer satış kanallarına bu bilgileri aynı haklarla kullanması için verebilir.
 

7.               Zarar Tazmin ve Talepleri


İşletme, ERS üzerinden yapılan rezervasyonlar ile ilgili, son tüketiciden gelecek tüm şikâyet ve zarar tazmin taleplerinde  ERS’in sorumlu olmadığını,  bu taleplerin tümünün kendisi tarafından işleme alınacağını kabul ve taahhüt eder.

ERS yolcularının, İşletme’ de bulundukları süre zarfında ve/veya işletme tarafından verilen ve katılmış oldukları tüm aktivitelerde; İşletme, yolcuların can ve mal güvenliğini sağlamak hususunda yangın, kaza vs. gibi diğer tüm tehlikelere karşı kanunların öngördüğü tüm tedbirleri aldığını, İşletme personelinin davranışlarından bu hususlar ile ilgili sorumlu olduğunu ve İşletme’ nin mali mesuliyet sigortası olduğunu kabul eder. Bu sigorta kapsamı dışında kalan ve/veya muafiyet içeren tüm hususların vukuu bulması halinde İşletme maddi ve manevi tüm sorumluluğu yüklenerek hastane, mahkeme, tazminat vb. tüm giderleri üstleneceğini taahhüt ve kabul eder.

İşletme, aşağıda belirtilmiş olan nedenlerden ötürü, haksız olduğu durumlarda tüm sorumluluğu kabul ederek, mevcut şikâyetlerin telafisi için ERS’ nin müşterilerine sunacağı tüm hizmetlerin bedelleri ile birlikte, tazminat, mahkeme vb. diğer tüm giderler karşılayacağını, ayrıca bu gibi durumlarda ERS’ nin iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olduğunu kabul eder.
 


İşletme’ nin hizmetlerindeki yetersizliklerden doğan müşteri şikâyetleri ve memnuniyetsizliklerinin olması,

ERS müşterilerine İşletme görevlileri tarafından; kötü ve ahlak dışı davranışlar sergilenmesi, turlar sunulması ve satılması, mağazalar önerilmesi, mağazalara götürülmesi, ERS ile ilgili kötüleme, karalama politikası uygulanması, ilgili hizmetin ERS satış fiyatları ile ilgili yorumlar ve tavsiyelerde bulunması, İşletme’ nin ve/veya şahsi irtibatlarının detaylarının verilmesi,

İşletme’ nin ERS’ ye bildirmeksizin belirlenen hizmet ayrıntılarını değiştirmesi.


 

 

8.               Sözleşme Süresi ve Feshi


İşbu koşullar, sözleşmenin imzalanması ile yürürlüğe girer ve uzatıldığına dair bir mutabakat, yazışma veya yeni sözleşme tanzim edilmediği durumda 31.12.2018 tarihinde otomatik olarak sonlanır.

İşletme ve ERS iş bu sözleşmede belirtilen şekillerde askıya alınması veya feshedilmesi halinde herhangi bir tazminat ya da kar kaybı, müşteri kaybı vs. zarar talebinde bulunamayacaktır. 
 

9.               Gizlilik Politikası


Yukarıda belirlenen hizmet fiyat ve ayrıntıları, katkı payları, ödeme şekil ve tarihi, maddi ve manevi diğer tüm imtiyazlar ERS ile İşletme, arasındaki gizlilik ilkesi gereği diğer bir Acente, İşletme ve/veya 3.Şahıslara afişe edilmeyecektir.


 

10.            Mücbir Sebepler


İşbu Sözleşme tarafların veya tek bir tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, internet kesintileri, altyapıdan kaynaklı sorunlar vb. gibi tarafların kontrolü haricindeki haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan taraf durumu derhal diğer tarafa bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen tarafın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen taraf sözleşmenin tazminatsız olarak sona erdirilmesini talep edebilir.


 

[Metin Kutusu: ERS Adına Kemal Oral]

[Metin Kutusu: İşletme Adına]

 

Call Center